Strategie pentru dezvoltarea unui oras inteligent “Smart City Bucuresti”

în data de

Descriere contract licitatie SEAP
Bucuresti Smart City – Strategie pentru dezvoltarea unui oras inteligent

Data publicarii: 2017-12-22 | Data licitatiei: 2018-01-11 | Tip contract: Servicii

Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat

Tip legislatieLegea nr. 98/23.05.2016

Autoritate contractantaMUNICIPIUL BUCURESTI

Numar invitatie / anunt420487 / 22.12.2017

Denumire contractStrategie pentru dezvoltarea unui oras inteligent “Smart City Bucuresti”

Stare proceduraIn Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)

DESCRIERE

I.1.1)

Sediul social

MUNICIPIUL BUCURESTI
Cod fiscal:  4267117,   Adresa:  SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA, Bucuresti,  Telefon:  +40 0213055530,  Fax+40 0213055587

I.1.2)

Adresa la care se transmit ofertele:

SEAP

I.1.3)

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:

In SEAP

I.2)

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA

I.2.1)

Tip Autoritate SectorialNu

I.2.2)

Tip ActivitateServicii generale ale administratiilor publice

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)

DESCRIERE

II.1.1)

Denumire contract:

Strategie pentru dezvoltarea unui oras inteligent “Smart City Bucuresti”

II.1.2)

Tip contractServicii

II.1.3)

Modalitatea de atribuireUn contract de achizitii publice

II.1.5)

Obiectul contractului:

Municipiul Bucuresti, doreste ca prin intermediul Strategiei pentru dezvoltarea unui oras inteligent “Smart City Bucuresti”, aceasta sa raspunda cerintelor specifice ale Municipiului Bucuresti si sa reprezinta o agenda integrata si bazata pe situatia din teren, a transformarilor economice, caracterizata prin actiuni importante, cum ar fi: -concentreaza sprijinul politicilor si investitiilor asupra principalelor prioritati, provocari si necesitati de la nivelul orasului in scopul unei dezvoltari bazate pe cunoastere; – se bazeaza pe atuurile, avantajele competitive si potentialul pentru excelenta; – sprijina inovarea tehnologica, precum si inovarea pe baze practice si urmareste sa stimuleze investitiile din sectorul privat; – antreneaza implicarea deplina a partilor interesate si incurajeaza inovarea si expermentarea; Strategia pentru dezvoltarea unui oras inteligent “Smart City Bucuresti” trebuie sa raspunda problemelor reale ale Municipiului Bucuresti si sa ghideze autoritatea contractanta in proiectele pe care le va adopta ulterior. Perioada pentru care se doreste realizarea Strategiei pentru dezvoltarea unui oras inteligent “Smart City Bucuresti”: 2018 – 2025. Serviciile ce fac obiectul prezentei proceduri, reprezinta o necesitate pentru Municipiul Bucuresti, ele constand in: – analiza situa?iei actuale a Municipiului Bucure?ti si a zonei limitrofe acestuia; – expunerea deficien?elor ?i a problemelor cu care se confrunta conceptul Smart City Bucuresti; – furnizarea unui pachet de proiecte etapizate, prioritare ?i eficiente care sa raspunda necesita?ilor specifice.

II.1.6)

CPV73220000-0 – Servicii de consultanta in dezvoltare (Rev.2)

II.1.7)

Impartire pe loturiNu

II.2)

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU

II.2.1)

Valoare estimata580,000 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1)

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)

Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare

Denumire

Descriere

Garantie de participare

Garantia de participare trebuie constituita in cuantumul sumei de 5.800,00 Ron, reprezentand 1% din valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit, in conformitate cu prevederile art.35 alin(4) din H.G. nr.395/2016. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 120 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare se va constitui in numele ofertantului, in conformitate cu prevederile art.36 din H.G. 395/2016. Garantia de participare se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii; se va completa conform Formularul nr.1 din Sectiunea Formulare a Documentatiei de Atribuire. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare trebuie sa prevada explicit ca plata se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta in SEAP scanata, pana cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor, semnata cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. In cazul garantiei de participare depusa in alta valuta, echivalenta se va face la cursul BNR afisat in data publicarii anuntului de participare in SEAP. Autoritatea contractanta va retine/restitui garantia de participare in conditiile art. 37-38 din H.G. nr. 395/2016.

Garantie de buna executie

Ofertantul declarat castigator va constitui garantia de buna executie a contractului, in original, in cuantum de 10% din valoarea contractului, fara TVA, în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica, conform art.39 alin.3 din H.G. 395/2016. Garantia de buna executie se constituie prin instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, conform prevederilor art. 40 din H.G. 395/2016. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achizitie publica, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îsi îndeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia atât contractantului, cât si emitentului instrumentului de garantare, precizând obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. Modul de restituire conf. art.42 alin. (2) din HG 395/2016. În situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reîntregii garantia în cauza raportat la restul ramas de executat, conform art. 41 din H.G. nr. 395/2016. În cazul în care pe parcursul executarii contractului de achizitie publica se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie în corelatie cu noua valoare a contactului de achizitie publica. Garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garantie bancara, se va completa Formularul nr.2 din Sectiunea Formulare a Documentatiei de Atribuire. NOTA: Se va prezenta Formularul nr.3 (cu OPTIUNEA privind la Modul de constituire a garantiei de buna executie ) din Sectiunea Formulare a Documentatiei de Atribuire.

III.2)

CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)

Criterii de calificare

Criterii de calificare

Denumire

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Descriere: Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice – Motive de excludere a ofertantului 1) Motive legate de condamnarile penale (art. 164 din Legea nr. 98/2016) – Autoritatea contractanta va exclude din procedura orice ofertant (persoana fizica/persoana juridica) despre care are cunostinta ca, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru: •constituirea unui grup infractional organizat; •infractiuni de coruptie; •infractiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene; •acte de terorism; •spalarea banilor; •traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile; •frauda; •excluderea din procedura de atribuire a unui operator economic, se aplica si în cazul în care persoana condamnata printr-o hotarâre definitiva este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. 2) Motive legate de plata impozitelor si a contributiilor la asigurarile sociale (art. 165 din Legea nr. 98/2016). – Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca: •Si-a încalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarâre judecatoreasca sau decizie administrativa având caracter definitiv si obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiintat; •Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire un operator economic în cazul în care poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a încalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat. Nota: Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, îsi îndeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, în conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati în vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobânzi ori penalitati de întârziere acumulate sau a amenzilor. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de atribuire daca cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante, îndeplineste una din urmatoarele conditii: a) este mai mic de 4.000 lei; b) este mai mare de 4.000 lei si mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate de operatorul economic la cea mai recenta data scadenta a acestora. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. 3) Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale (art. 167 din Legea nr. 98/2016). – Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica operatorul economic care se afla în oricare dintre urmatoarele situatii: •se afla în procedura insolventei sau în lichidare, în supraveghere judiciara sau în încetarea activitatii; •a comis o abatere profesionala grava care îi pune în discutie integritatea, iar autoritatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative; •autoritatea contractanta are suficiente indicii rezonabile/informatii concrete pentru a considera ca operatorul economic a încheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei în cadrul sau în legatura cu procedura în cauza; •se afla într-o situatie de conflict de interese în cadrul sau în legatura cu procedura în cauza, iar aceasta situatie nu poate fi remediata în mod efectiv prin alte masuri mai putin severe; •participarea anterioara a operatorului economic la pregatirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurentei, iar aceasta situatie nu poate fi remediata prin alte masuri mai putin severe; •operatorul economic si-a încalcat în mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încalcari au dus la încetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile. •operatorul economic s-a facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise autoritatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, nu a prezentat aceste informatii sau nu este in masura sa prezinte documentele justificative solicitate. NOTA: – În conformitate cu art.167 alin. 2 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta nu exclude din procedura de atribuire un operator economic împotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa atunci când, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de operatorul economic în cauza, stabileste ca acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie publica/acordul-cadru. Aceasta presupune ca respectivul operator economic se afla fie în faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabila, a activitatii curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta. – În conformitate cu art. 168 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. – În conformitate cu art. 170 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art.164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi. – De asemenea, conform art. 171 din Legea nr. 98/2016, orice operator economic aflat în oricare dintre situatiile prevazute la art. 164 si 167 din lege, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere. NOTA: Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: a) certificate fiscale care sa ateste lipsa datoriilor restante la impozite, taxe sau contributii la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora; b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; d) alte documente edificatoare, dupa caz. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. NOTA: Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie îndeplinita de fiecare membru al grupului. 4) Evitarea conflictului de interese Operatorul economic (lider/asociat/subcontractant/tert sustinator) trebuie sa nu fie intr-o situatie de conflict de interese si/sau concurenta neloiala respective situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic (lider/asociat/subcontractant/tert sustinator) vor completa si prezenta DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Gabriela Firea – Primar General al Municipiului Bucuresti, Aurelian Badulescu – Viceprimar al Municipiului Bucuresti, Sorin CHIRITA – Administrator Public al Municipiului Bucuresti, Stefan Cristinel MITROI – Director General – Directia Generala Economica, Ion Florea – Director executiv – Directia Financiar Contabilitate, Raluca BARGAUNAS – Director General – Directia Generala Dezvoltare si Investitii, Dragos Dimitriu – Sef serviciu – Achizitii Interne, Mitarca Tiberiu – expert DPA, Adrian Iordache – Director Executiv – Directia Juridic, Corina DUMITRESCU – Director Executiv Adjunct – Directia Generala Dezvoltare si Investitii – Directia Investitii. In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa. NOTA: Ofertantul va prezenta Declaratia privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice – se completeaza Formular nr.4, in conformitate cu modelul din Sectiunea Formulare a Documentatiei de Atribuire. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele susmentionate. Aceste documente trebuie prezentate si de catre fiecare subcontractant/tert sustinator declarat prin oferta. NOTA: 1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter? sus?inator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. 2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al ter?ului sus?inator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadverten?e de forma ale informa?iilor cuprinse în sec?iunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât ?i ale subcontractantului/ter?ului sus?inator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfa?urarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Operatorul economic ofertant, va prezenta documente edificatoare privind obiectul de activitate In conformitate cu prevederile art. 173 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,. Operatorul economic trebuie sa-si dovedeasca forma de înregistrare ca persoana juridica româna/straina, prin prezentarea unui certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului /altor documente care dovedesc o forma de înregistrare ori apartenenta din punct de vedere profesional în tara de origine. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN autorizat din Certificatul Constatator, potrivit dispozi?iilor art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la înregistrarea în Registrul Comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare. Este obligatoriu ca operatorul economic ofertant sa dovedeasca capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (forma de înregistrare si obiectul de activitate) în conformitate cu cerintele legale din tara în care este stabilit, astfel încât sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: Completare DUAE, urmând ca documentul justificativ sa fie prezentat de operatorul economic declarat castigator doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentul justificativ este: – Pentru persoane juridice/fizice române: Certificat Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care trebuie sa rezulte ca obiectul de activitate al operatorului economic ofertant include categoria de servicii care fac obiectul prezentei proceduri – în original, copie legalizata sau copie certificata “conform cu originalul”. – Pentru persoane juridice/fizice straine: Vor fi prezentate documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, similare celor din România, conform legii tarii de rezidenta a operatorului economic ofertant, în original, copie legalizata sau copie certificata “conform cu originalul”. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie îndeplinita de fiecare membru al grupului. În cazul în care ofertantul propune un subcontractant, autoritatea contractanta în conformitate cu cerintele art. 174 din Legea nr. 98/2016 are dreptul de a solicita acestuia (ofertantului) sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. NOTA: 1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter? sus?inator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. 2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al ter?ului sus?inator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadverten?e de forma ale informa?iilor cuprinse în sec?iunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât ?i ale subcontractantului/ter?ului sus?inator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfa?urarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Modalitate de îndeplinire: Completare DUAE, urmând ca documentul justificativ sa fie prezentat de operatorul economic declarat câstigator doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerinte formale: Pentru persoanele juridice române documentele se prezinta în copie legalizata sau copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta în original, copie legalizata sau copie certificata “conform cu originalul”. Informatiile sa fie valabile la momentul prezentarii.

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Descriere: Operatorul economic/Ofertantul va prezenta lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare, la nivelul unuia sau mai multor contracte. Operatorul economic/ofertantul trebuie sa faca dovada ca a realizat in ultimii 3 ani, la nivelul a maxim 3 contracte, servicii similare, respectiv servicii de consultanta in dezvoltare/servicii de elaborare strategii de tip smart city, din care cel putin un contract trebuie sa acopere aglomerari urbane la nivel de zona metropolitana, conform obiectului contractului, insotita de certificari de buna executie. Prin servicii similare se va intelege servicii de consultanta in dezvoltare/ servicii de elaborare strategii de tip smart city. Numarul de ani solicitati se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul a perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita de depunere a ofertelor prevazut in anuntul de participare simplificat publicat initial.Experienta similara poate fi demonstrata prin orice documente din care rezulta informatiile solicitate, cum ar fi: – copii ale contractelor prin care sa se faca dovada ca au fost livrate/furnizate produse similare de complexitate comparabila cu cele care fac obiectul contractului . Din contractele prezentate trebuie sa reiasa identitatea partilor, produsele furnizate, perioada de desfasurare – pentru contractele care probeaza experienta similara, documente constatatoare/recomandari/ procese verbale de receptie emise de beneficiarul produselor livrate privind modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale . Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente acestei cerinte. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii dupa cum urmeaza: numarul si data documentelor care stau la baza indeplinirii experientei similare invocate drept experienta similara, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil . Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire pâna la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, la solicitarea autoritatii contractante, in sustinerea informatiilor prezentate in DUAE. – Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE,Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, in conformitate cu prevederile art.219 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.Se va completa Formularul nr.6 – DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACTOARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA din Sectiunea Formulare a Documentatiei de Atribuire.Se va completa D.U.A.E accesand adresa: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filterin conforrmitate cu Notificarea ANAP, nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare D.U.A.E de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire pâna la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, la solicitarea autoritatii contractante, in sustinerea informatiilor prezentate in DUAE. Informatii despre asociere. În cazul unei asocieri se completeaza si se prezinta formularul model „Acord de asociere”. Daca oferta este declarata câstigatoare se va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Achizitorului, înainte de data semnarii contractului.Oferta trebuie sa cuprinda acordul de asociere în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si în numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asocierii este responsabil pentru îndeplinirea contractului. Acordul de asociere va purta obligatoriu nr. de inregistrare, va fi stamplilat si semnat. Se va completa Formularul nr.7 (Informatii despre asociere) si Formularul 8 (Acord de asociere) – din Sectiunea Formulare a Documentatiei de Atribuire. Operatorii economici asociati participanti la procedura de atribuire vor demonstra indeplinirea cerintelor prin completarea si prezentarea DUAE cu informatiile aferente situatiei lor si transmise electronic cu semnatura electronica extinsa. Documentul justificativ in ceea ce priveste acordul de asociere va fi prezentat doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/ 2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/ 2016. -In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise de catre tert/terti sustinatori din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora) acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului declarat castigator.,Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 9 -Tertul/ terti ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016. NOTA: – In conformitate cu prevederile art. 196, alin (1) din Legea 98/ 2016 Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfa?urarea corespunzatoare a procedurii. Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa completeze sau sa clarifice documentele justificative prezentate ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)

PROCEDURA

IV.1.1)

Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa

IV.1.2)

Modalitate de desfasurareProcedura online

IV.2)

CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1)

Criteriu de atribuireCel mai bun raport calitate-pret

Factori de evaluare

Denumire

Punctaj maxim

Pretul ofertei

60

Descriere: Componenta financiara

Termen predare a documentatiilor

10

Descriere: Nu mai mult de 6 luni.

Echipa de implementare pentru indeplinirea activitatilor

30

Descriere: 3. Echipa de implementare,pentru indeplinirea activitatilor : 30.00% 30.00. Descriere: Subfactor 3.1. Expert juridic 4.00% 4.00. Subfactor 3.2. Expert in IT/Arhitect de sistem 5.00% 5.00. Subfactor 3.3. Expert Infrastructura 4.00% 4.00 . Subfactor 3.4 Expert Mediu 4.00% 4.00. Subfactor 3.5. Expert Securitate IT 4.00% 4.00. Subfactor 3.6. Expert tehnic smart city 5.00% 5.00. Subfactor 3.7. Expert financiar 4.00% 4.00. DETALIILE PRIVIND DESCRIEREA SUBFACTORILOR, MAI SUS MENTIONATI, SE REGASESC IN SECTIUNEA IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice.

IV.2.2)

Se va organiza licitatie electronicaNu

IV.3)

INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1)

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:

S.E.A.P.

IV.3.2)

Limba de redactare a oferteiRomana

IV.3.3)

Moneda in care se transmite oferta de pretRON

IV.3.4)

Data limita de depunere a ofertelor11.01.2018 15:00

IV.3.5)

Data si ora deschiderii ofertelor

IV.3.6)

Data limita de valabilitate a ofertei120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)

MOD DE FINANTARE

VI.1.1)

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitareNu

VI.1.2)

Tip de finantareFonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitatii / anunt22.12.2017 13:59

SURSA: SEAP. (www.e-licitatie.ro).

Caietele de sarcini + toata documentatia aferenta(unde e cazul) sunt disponibile gratuit in SEAP.

De asemenea, gasiti mai multe detalii despre strategia si ghidul de achizitii Bucuresti Smart City in acest articol sau informatii despre Smart City Bucuresti si nu numai pe pagina principala.

Alege rolul pe care îl ai în ecosistemul Smart City

Companii partenere

Companiile private în ecosistemul Smart City Pentru companiile private, proiectele Smart City prezintă o oportunitate...

Instituție publică

Mediul academic

oraș inteligent - societatea civilă

Societatea civilă

Verticalele Smart City

Introducerea IoT în conceptul de Smart City |ARSC

Ce este Smart City?

Este greu să obținem o singură definiție a acestui concept. În ultimii ani, deși...
Smart Governance arscm

Smart Citizen

smart economy arscm

Smart Economy

smart environment arscm

Smart Environment

Noutăți Smart City

vehicule electrice fără șofer - arsc

Viena testează microbuze fără șofer

Din 6 iunie locuitorii din Seestadt un cartier al Vienei pot circula cu două vehicule electrice fără șofer. Autovehiculele fără șofer sunt testate de Wiener...
tehnologia 5G

China emite licențe 5G către patru firme locale

Ministerul Chinez al Industriei și Tehnologiei Informațiilor a marcat un reper major în cursa Chinei pentru a implementa și populariza tehnologia 5G și a...
NO-DIG - Soluția pentru Smart City TRENCHLESS | ARSCM

Soluția pentru Smart City TRENCHLESS (no-dig)

Orice plan de dezvoltare a infrastructurii trebuie să țină cont de crearea/ construcția/ instalarea, renovarea, repararea, întreținerea și înlocuirea serviciilor utilitare fără posibilitatea accesului...
Mașini electrice - Auto Shanghai 2019: Renault City K-ZE | ARSC

(video) Auto Shanghai 2019: Premieră mondială – Noul electromobil global Renault City K-ZE

Renault a venit la Salonul Auto Internaţional de la Shanghai să prezinte o maşină globală care ar trebui să lovească puternic segmentul de mașini...
Huawei - oprită să participe la dezvoltarea rețelelor 5G | ARSC

Cum joacă România în afacerea Huawei? America și-a avertizat aliații, inclusiv Bucureștiul, că va...

România ezită deocamdată să își clarifice poziția în scandalul international care privește compania chineză Huawei. SUA și-a avertizat recent aliații că își vor diminua...

Știrile partenerilor ARSC

România, campioană europeană la European Cyber Security Challenge 2019

Naţionala României, antrenată de expertul în securitate cibernetică Ioan Constantin, din partea Orange România, a fost formată din: Robert Vulpe (căpitan), Robert Dobre, Dragoş...
Stand Orange

Orange România reinventează marketing-ul în contextul digitalizării

Orange România, partener strategic ARSC, a fost prezent recent la Go Tech World (Romexpo), unde a susținut activitățile din cadrul evenimentului de business și...
Conferința Energie cu Responsabilitate

Smart Energy, energie cu responsabilitate

Conferința anuală a publicației InvesTenergy a avut loc luni, 07 octombrie, iar Asociația Română pentru Smart City a fost partener la evenimentul a cărui...
Logo Conferința "Energie cu Responsabilitate"

ARSC partener al conferinței “Energie cu responsabilitate”

Publicația InvesTenergy continuă tradiția și organizează Conferința anuală cu tema “Energie cu responsabilitate”, a patra ediția, pe 7 octombrie 2019. Ca în fiecare an,...
Imagine eveniment

Hackathonul internațional NASA Space Apps Challenge 2019 revine în România

Înscrieri deschise pentru a patra ediție a Hackathonului NASA Space Apps Challenge în România! În perioada 19-20 octombrie 2019, se va desfășura pentru a patra...

Despre ARSC

ARSC - Raportul de activitate pentru 2018 - principalele acțiuni și programe

ARSCM – Raport de activitate 2018

Asociația Română Pentru Smart City a continuat pe parcursul anului 2018, strategia de promovare a conceptelor smart city, prin derularea programelor deja cunoscute comunităților...
misiunea arscm

Misiunea și obiectivele ARSCM

Misiunea Crearea Industriei Smart City în România! Obiectivele – Dezvoltarea comunităților creativ-inteligente din România; – Promovarea conceptelor Smart City în rândul decidenților - Caravana Smart City; – Educarea decidenților...

Activitatea ARSCM în imagini

Imagini de la a V-a ediție a programului Caravana Smart City 2.0  13 Mai, Târgoviște - Primăria Municipiului Târgoviște, Sala de Ședințe Imagini de la a...

Comunicate presă

Caravana Smart City - etapa 2.0 a lansat Constanța Smart City | ARSCM

Caravana Smart City – etapa Constanța

Superbă primire și implicare a tuturor celor prezenți azi la Caravana Smart City etapa Constanța. Alături de dl Decebal Făgădău, Primarul Municipiului Constanța și...
iasi caravana smart city

Iași District Smart City – proiect de aproximativ 1,4 miliarde de euro anunțat în...

Municipiul Iași a găzduit luni, 10 iunie, programul național Caravana Smart City 2.0. - Implementarea. Evenimentul a avut loc la Primăria Municipiului Iași, Sala...

Primăria Municipiului Ploiești a anunțat în Caravana Smart City dezvoltarea mai multor proiecte pilot

Municipiul Ploiești a găzduit luni, 3 iunie, programul național Caravana Smart City 2.0. Implementarea. Organizat de Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate și...
Targoviste Smart City si oportunitățile pentru companiile private | ARSC

Caravana Smart City Târgoviște – Schimb de bune practici între municipalități

Primăria Municipiului Târgoviște a găzduit luni, 13 mai 209, programul național Caravana Smart City 2.0. Implementarea. Programul, organizat de Asociația Română pentru Smart City,...
Proiect de 500 milioane de euro lansat în Caravana Smart City Cluj

Proiect de 500 milioane de euro lansat în cadrul Caravanei Smart City – etapa...

Municipiul Cluj-Napoca a găzduit, marți, 9 aprilie Programul național Caravana Smart City 2.0. Implementarea. Programul organizat de Asociația Română pentru Smart City se desfășoară sub...

Verticalele Smart City

smart mobility arsc

Smart Mobility

Ce înseamnă de fapt Smart Mobility și la ce se referă? Îmbunătățirea infrastructurii unui oraș reprezintă un pas important în călătoria unui smart city către...
Introducerea IoT în conceptul de Smart City |ARSC

Ce este Smart City?

Este greu să obținem o singură definiție a acestui concept. În ultimii ani, deși se vorbește din ce în ce mai des despre dezvoltarea...
smart economy arscm

Smart Economy

Ce este Smart Economy? Noțiunea de Smart Economy suprinde mai multe aspecte din interiorul unui oraș (capital uman, social, urbanism, infrastructură, IT etc.). Astfel, Smart...

Smart Living

Ce este Smart Living? Vrem să trăim în orașe inteligente, sigure, curate, sănătoase, inclusive și rezistente; orașele care oferă oportunități economice și o calitate înaltă...
Smart Governance arscm

Smart Citizen

Ce este Smart Citizen În esență, conceptul de oraș inteligent este un concept de succes, atâta timp cât acesta este corelat cu cel de cetățeni...